Alfavet

011 362 11 00

Vitasel

Emulzija za injekciju

Vitasel
cowpigsheep

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1ml emulzije za injekciju sadrži:
Aktivne supstance
α-tokoferol-acetat (vit.E) 50,0 mg
Natrijum-selenit, pentahidrat 1,10 mg
Pomoćne supstance:
Natrijum-metilparaben 1,80 mg
Natrijum-propilparaben 0,20mg
Ostale pomoćne supstance su: makrogolglicerol ricinoleat i voda za injekciju.

 

Indikacije

Preveniranje i lečenje bolesti nastalih kao posledica  deficijencije u selenu i  vitaminu E.
Goveda i ovce: Prevencija oboljenja pod nazivom muskularna distrofija, nastalog kao posledica nedostatka vitamina E i selena u ishrani.
Svinje: Prevencija kardiomiopatija i dijetetskih hepatoza nastalih kao posledica nedostatka vitamina E i selena u ishrani.

Ciljne vrste životinja

Goveda, ovce i svinje

Kontraindikacije

Lek se ne daje životinjama, koje za vreme paše, ishrane stočnom hranom ili koncentratom, u organizam unose visoke koncentracije selena, kao i jedinkama preosetljivim na jednu ili obe aktivne supstance iz preparata.

Neželjena dejstva

Ponekad se na mestu aplikacije leka može pojaviti iritacija tkiva, praćena bolom, te veoma retko anafilaktička reakcija.

Doziranje i način primene

Lek se aplikuje životinjama, jednokratno i.m. ili s.k. u dozi od 0,5ml/10 kg t.m. (ekv. 0,6mg selena+25mg vitamina E/10 kg t.m.)

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može koristiti kod gravidnih i životinja u laktaciji.

Karenca

Meso
-goveda:               34 dana
-ovce i svinje:       16 dana

Mleko
-krave i ovce: Lek se ne koristi kod životinja čije mleko se koristi za ishranu ljudi.

Rok upotrebe: 2 godine
Pakovanje: bočica 1 x 100ml
                    bočica 1 x 250ml
Način izdavanja: na recept
ATCvet kod: QA12CE99
Broj dozvole: 323-01-00164-13-003 od 05.11.2014. za 1 x 100ml 
                        323-01-00165-13-002 od 05.11.2014. za 1 x 250ml