Alfavet

011 362 11 00

Lanflox 10%

Oralni rastvor

Lanflox 10%
chicken

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivne supstance
Enrofloksacin 100,00mg/ml
Pomoćne supstance
Kalijum-hidroksid 19,00mg/ml
Benzil alkohol 14,00mg/ml
Prečišćena voda do 1ml

 

INDIKACIJE

Lečenje bolesti respiratornog trakta nastlih dejstvom E.coli ili/i Mycoplasma gallisepticum, kada kliničko iskustvo i/ili test osetljivosti ukazuju na enrofloksacin kao lek izbora.

KONTRAINDIKACIJE

Preparat se ne sme primenjivati, odnosno kontraindikovana je njegova primena kod preosetljivih jedinki, koka nosilja konzumnih jaja, u slučaju pojave rezistencije na hiholone i u preventivne svrhe.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići (brojleri, roditeljska jata teškog i lakog materijala).

Ćurići.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje p.o. u vodi za piće u dozi koja iznosi 10mg enrofloksacina/kg t.m. dnevno u toku 5 uzastopnih dana (ekv.50ml leka/100l vode za piće).

Mediciniranu vodu za piće treba pripremati svaki dan neposredno pred primenu i davati kontinuirano u toku lečenja. Za to vreme životinjama ne sme biti dostupan drugi izvor vode za piće. Pre svakog tretmana pažljivo izračunati ukupnu telesnu masu jedinki i na osnovu nje ukupnu količinu vode koju jedinke popiju u toku dana.

Pri tome, treba imati u vidu da uzimanje (potrošnja lekovite vode) zavisi od uzrasta i kliničkog stanja jedinki, temperature vazduha i režima dnevne svetlosti.

Da bi se dobila korektna i što preciznija doza, količinu leka koju treba dodati je potrebno uskladiti sa gore navedenim parametrima.

Uzimajući u obzir da preparat sadrži 100mg enrofloksacina u 1ml (10%), te da 10 mg enrofloksacina/kg t.m. odgovara količini preparata od 0,1 ml/kg t.m., računanjem pomoću sledeće formule dobija se potrebna količina ili volumen preparata, po 1 litri vode za piće.

                                Prosečna telesna masa                        Broj

 

          0,1x                 jedinki(kg)                            x          jedinki                                   = ml  preparata

      ------------------------------------------------------------------------------------------        po litri vode za piće

       Ukupna potrošnja vode (u litrima) na farmi prethodnog dana

Voditi računa da napravljenu količinu lekovite vode životinje svaki dan popiju u potpunosti. Koristiti odgovarajuću kalibriranu opremu u cilju tačnog doziranja.

 

KARENCA

Meso i jestiva tkiva pilića i ćurića: Ne koriste se za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i najmanje 8 dana nakon poslednje aplikacije leka.

Pošto karenca nije utvrđena za jaja, preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja unutar 4 nedelje pre početka nošenja jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu zapažena

Rok upotrebe

3 godine u originalnom pakovanju.

3 meseca posle prvog otvaranja ambalaže

24 sata posle rekonstitucije u vodi za piće.

Način izdavanja

Na recept

Pakovanje: Boca od polietilena od 1L sa belim zatvaračem od polietilena sa indukcionim diskom.
ATC vet kod: QJ01MA90
Broj dozvole: 323-01-0102-11-002