Alfavet

011 362 11 00

Hemogen

Rastvor za injekcije

Hemogen
cow

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Ergometrin-maleat 0,4 mg
Pomoćne supstance:
Voda za injekcije do 1ml

 

INDIKACIJE

Kontrola i zaustavljanje krvarenja nakon partusa ili carskog reza, te za stimulaciju ekspulzije (izbacivanja) posteljice i ubrzavanje involucije materice (naročito kod prolapsusa)  posle partusa.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena leka kod životinja sa poznatom preosetljivošću na ergometrin i druge alkaloide. Lek se ne primenjuje kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega, oboljenja srca i perifernih krvnih sudova, kao ni u stanjima toksemije i sepse.

CILJNE VRSTE  ŽIVOTINJA

Goveda (krave u ranom puerperijumu)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje jednokratno, intramuskularno ili sporo intravenski u dozi od 5 do 12,5 ml/životinja (ekv. 2-5mg ergometrina/životinja).

KARENCA

Meso i mleko : 0 dana.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad (naročito nakon i.v. aplikacije) može se javiti inkoordinacija, abdominalni bol, tahikardija i povraćanje.

Produžena (višekratna) primena leka može prouzrokovati gangrenu, oštećenje krvnih sudova i depresiju disanja.

Rok upotrebe: 4 godine
Pakovanje: bočica 1x10ml
Način izdavanja: na recept
ATC vet kod: QG02AB03
Broj dozvole: 323-01-0450-12-001